HAJAASUSTUSE PROGRAMM

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

Programmidokument 2018.

eas_logo

2018. aasta HAJAASUSTUSE PROGRAMMIS osalemiseks, küsige meiepoolset hinnapakkumist info@kaevukeskus.ee.

 

EASi hajaasustuse veeprogrammi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Programmi rahastab Eesti riik.

Maksimaalne toetus

6500 EUR

66,67%

Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 66,67%

Omafinantseering vähemalt 33,33%

Tingimused

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine
  • rahvastikuregistri andmetel on taotleja elukohaks vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni olnud majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse
  • taotluse esitamise kuupäevaks peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud
  • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projektide elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud
  • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta

Toetatavad tegevused

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

Abiks kanalisatsioonitööde planeerijale

Riigi Teataja:
Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed. 

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded. 

 

Vaata lisaks taotlemiseks vajalikku materjali: EAS

Võta meiega ühendust

Palun sisestage oma küsimu ja me võtame teiega esimesel võimalusel ühendust!

Teie nimi *

Teie e-maili aadress *

Teie telefoninumber *

Pealkiri *

Sõnum *